WAT WIJ PREDIKENDe prediking

Aan de prediking van het Woord en het werk in de gemeente ligt een visie ten grondslag, een zicht op de toekomst van de kerk. Ook voor het beleid van de gemeente is een visie nodig; een visie die opkomt uit het Woord en gericht is op de praktijk. Hoe zetten we onze missie om in daden. Zo’n praktische visie is natuurlijk iets anders dan het visioen van het koninkrijk van God. Toch mogen we niet uit het oog verliezen waar het in de kerk uiteindelijk om gaat. De kerk is geen doel in zichzelf, maar een genademiddel op weg naar de voltooiing van het koninkrijk van Christus.

  1. Wij prediken de gekruisigde Christus, voor de Joden een struikelblok, voor de heidenen een dwaasheid, maar voor hen die geroepen zijn prediken wij de kracht van God en de wijsheid van God.
  2. We leren en verkondig het evangelie van Jezus Christus als reactie op het bevel van Jezus in het kader van de boodschappen in Rev. 14: 6-12 drie engelen dat we deel van de eerste opstanding moet zijn.
  3. zoals we allemaal door Paulus werden geïnstrueerd te streven naar de eenheid van de Geest en de band van de vrede te handhaven, want er is één lichaam en één Geest, net zoals u geroepen bent tot de ene hoop die behoort tot uw roeping- één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, (1 Cor 12: 12-13)
  4. die boven allen en door allen en in allen, en om verder te gaan in dezelfde richting van eenheid en verzoening, (2 Cor 5: 17-19)
  5. zoals Jezus bad voor zijn volgelingen toen hij zei; “Opdat de wereld gelooft” (John 17:21)
  6. Aan allen die geroepen zijn heilig te zijn, en degenen die nog niet tot geloof in Jezus Christus zijn gekomen, preken we het evangelie, het goede nieuws, zoals beschreven in de Bijbel, want het is een kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft.

Als je een christen bent geworden, dan ben je van binnen volledig nieuw. Je bent als het ware opnieuw door God geschapen. Er is een heel nieuw leven begonnen in u. Alle nieuwe komt van God, die ons tot Zichzelf heeft gebracht door Jezus Christus. Hij heeft ons opgedragen om de hele wereld te vertellen dat iedereen zich kan verzoenen met God.

“Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in wie zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in Hem geloven, van wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder prediker?” Romans 10:14

In het centrum van alles is een evangelische prediking, waar het hart van het Evangelie, Gods genade in Jezus Christus, in een levende relatie met ons op dit moment in een eenheid wordt gebracht.