Inzoomen

Inzoomen

Overal waar ik heen ga kan ik God zijn groter plan voor ons leven zien. Hij is de maker van alles dat we om ons heen zien en niet dat alleen. Hij is de maker van alles dat we niet zien en toch geloven.

God heeft in Zijn schepping met alles rekening gehouden. Hij heeft zijn visie aan ons kenbaar gemaakt door koningen en profeten en Hij heeft uiteindelijk Zijn Zoon Jezus voor ons doen sterven zodat we zouden begrijpen welk een groter liefde Hij heeft voor ons om ons terug te brengen naar Zijn koninkrijk.

Alleen, is de mens vandaag niet instaat om in te zoomen op Gods groter plan. De mens is blijven steken bij het kruis waar Jezus niet meer hangt.

Wat is Gods groter plan.

Voordat ik daar antwoord op ga geven, moet ik u eerst vertellen waar ieder mens naar opzoek is.
Als ik daarop de antwoorden weet te vinden kan ik komen tot het doel van God voor uw leven.

Ieder mens is op enige manier zoekende naar succes.
Eenieder wil succesvol zijn.

God is een God van succes. Alles dat God gemaakt heeft, heeft Hij succesvol gemaakt.
God verwacht van ons dat we ook een succesvol leven leiden.
En om dat te doen dienen we te geloven in Hem Die Hij gezonden heeft.

In Phil. 1:6 zegt Paulus;
Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, [voor uw succes] dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus.

God is in ons een goed werk van geloof begonnen zodat we in alles samen met Hem succesvol zouden zijn.

Van ons zelf kunnen we niets zonder de Geest.
Of het in onze bediening is of in ons werk of in ons huwelijk, eenieder zoekt naar dit succes. Maar om succesvol te zijn, dienen we eerst te kijken naar ons hart, naar wat ons motiveert om succesvol te zijn.

5 vragen die de mens zich zou moeten stellen.

 1. Wie je bent? Identiteit
 2. Waar kom ik vandaan? Bron
 3. Waarom ben ik hier? Doel
 4. Wat moet ik hier doen? Potentie
 5. Waar ga ik naar toe? Bestemming

 

Je identiteit

Wie ben ik?

Je identiteit is weten wie je echt bent. Je kunt niet weten wie je bent als je niet weet waar je vandaan komt. Wie je echt bent is de persoon die je bent als je helemaal alleen bent.

Je identiteit is een gezonde balans tussen je Lichaam, Ziel en Geest die je maakt tot wie je bent. Velen zijn vandaag niet in balans met zichzelf omdat ze hun identiteit kwijt zijn geraakt.
We dragen merkkleding van een ander en niet van ons zelf. We zoeken naar een identiteit van de wereld om erbij te willen horen.

Het moet een Louis Vuitton zijn of een Prada. Geen Zeeman.
We zijn beroofd van onze identiteit om hun een identiteit te geven.
De jeugd kleed zich als hun idolen en anderen omdat ze zichzelf kwijt zijn geraakt.

De christen heeft zijn identiteit in Jezus ingeruild voor geroddel, jaloezie, liefdeloosheid, onverdraagzaamheid.

Als je weet wie je bent kun je in de rust zijn om doelgericht te streven naar de wil van God in je leven.

Jezus wist wie Hij was.

 • – Ik ben het brood des levens;
 • – Ik ben de poort tot de Vader
 • – Ik ben Hem waarover de geschriften getuigen
 • – Ik ben de Zoon van God
 • – Ik ben het licht

Zie, Ik ben gekomen om het evangelie te verkondigen.

Zonder te weten wie je bent ben je net als een blad aan een boom die door de wind heen en weer geslingerd wordt door vele winden.

 

Je Bron

Waar kom ik vandaan?
Velen weten waar ze geboren zijn maar weten niet waar ze echt vandaan komen.

In het begin, schiep God de hemelen en de aarde.
Hierin vinden we het ultieme bewijs, waar we vandaan komen en wie onze Bron [maker] is.

Wetenschappers hebben zich erbij neer moeten leggen dat de aarde, en de hemelen, en de miljarden sterren, in de oneindig hemel, niet op zichzelf zijn ontstaan. Hun zoektocht naar antwoorden richt zich nu op de mogelijkheid van leven op andere planeten. Kunnen we daar water vinden om er te kunnen leven?
Het is belangrijk te weten wie je bron is. Wie je maker is en met welk doel je maker je heeft gemaakt.


Je Doel

Waarom ben ik hier?

Prov. 16:4
De Here heeft alles gemaakt voor zijn doel,

1 Cor. 1:9
God is getrouw, door wie gij zijt geroepen [waarvoor?] tot gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus, onze Here.

Joh. 15:16
Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u opgedragen, om op weg te gaan en vrucht te dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geven, wat gij Hem bidt in mijn naam. Dit gebied Ik u, dat gij elkander liefhebt.

We zijn dus uitgekozen [ een uitverkoren geslacht ], geroepen om gemeenschap te hebben met onze Here, en om op weg te gaan en vrucht te dragen. Blijvende vrucht.


Je Potentie

Wat moet ik hier doen?
In het eerder vers hebben we kunnen lezen dat we vrucht, blijvende vrucht, moeten dragen.  Potentie is daarom je ware kracht.

Gen. 1:27
En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hen; man en vrouw schiep Hij hen. En God zegende hen en God zeide tot hen; Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde en onderwerp haar, heerst…[ in kracht van je autoriteit ]

 

Je potentie kun je ook vergelijken met je telefoon.

Op je telefoon heb je vele apps draaien waar je zoveel dingen mee kunt doen. De ene app is om je bankzaken te regelen, de ander voor je email verkeer en weer een ander om het nieuws te volgen.

Zo heeft God ons allemaal verscheidene gaven gegeven die we tot vruchtbaarheid van Zijn Koninkrijk dienen te gebruiken.

Ik heb je groepen zegt Hij om vruchtbaar [ Succesvol ] te zijn. Blijvende vrucht.

 

Je Bestemming

Waar ga ik naartoe?

Prov. 16:9
Het hart des mensen overdenkt zijn weg, maar de Here bestiert zijn gang.

Jer. 17:10
Ik, de Here, doorgrond het hart en toets de nieren, en dat, om aan eenieder te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner daden.

Vaak kiezen we om onze eigen weg in te gaan en willen dat de Here ons daarin volgt. Maar het is de wil van God dat wij gehoorzaam zijn aan het plan [ doel ] van ons bestaan hier op aarde.

Als we dat niet zijn, dan komen we in een ruige zee terecht.

Jer. 29:11
Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.

Wat is een hoopvolle toekomst?

 1. Een toekomst van rust en vrede;
 2. Een toekomst van succes door vrucht te dragen;
 3. Een toekomst van hoop wat al is voorbestemd.
 4. Een succesvolle toekomst.

De wereld heeft ons vanaf de beginnen berooft van onze identiteit. Van onze kracht te geloven wie we echt zijn.

Wie je bent is nooit ontdekt.

De wetenschap doet onderzoek om erachter te komen wie je bent door je testen te doen afnemen. Psychologische testen die zouden moeten vertellen dat je hoogbegaafd bent of wat je sterke en zwakke punten zijn.  Dit beperkt je in je mogelijkheden en je ontwikkeling.

Dit is dus een groot probleem voor velen.

Daarom haken velen ook af van school zonder een gedegen opleiding of diploma. Er is geen enkel mechanisme dat je kan vertellen wie je bent of wat je potentie is.
Zet daarom je geloof op geen enkele test van de mens,  maar vertrouw op God die je volkomen gemaakt heeft, Amen!

Wat is Gods groter plan?

We mogen nu stellen dat de mens die zijn identiteit kent, weet waar die vandaan komt, wie die is, wat zijn kracht is, waar die naartoe gaat en blijvende vrucht draagt, voor God een succesvol mens is.

Waarom zijn er dan zo weinig succesvolle mensen die hier niet aan voldoen?

Omdat velen nog niet volledig getest zijn. Elk product dat een fabriek verlaat wordt eerst zorgvuldig getest. Niets verlaat een fabriek alvorens het niet geheel af is. Het dient eerst goed te werken alvorens het een goedkeuring krijgt. Zo worden wij dagelijks op de brug van het kruis getest op onze waardigheid.

Zijn we waardig om het Koninkrijk in te gaan?
Neen, we zijn nog niet waardig. We hebben nog vele beproevingen des leven te doorstaan.

Paulus zei; ik ben goed geëindigd en heb de test doorstaan.

We kunnen net als Paulus pas goed eindigen als we ons voor God waardig hebben gemaakt.
Maar velen willen de eerste zijn, en de eersten zullen de laatsten zijn zegt Jezus. Wanneer zijn we dan waardig om deel te zijn van Gods groter plan voor ons leven?

Als we de geloofswandel van Paulus hebben bewandeld.

Paulus zegt; wees mijn navolgers want met dezelfde genade waarmee de Here mij gezegend heeft, zal Hij ook u zegenen.

M.a.w. zegt Paulus, als je doet wat ik gedaan heb, in Jezus Christus, dan zult je ook waardig bevonden worden.

Phil. 4:8
Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat; wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt, breng dat in toepassing en de God des vredes zal met u zijn.

Gods allergrootste belofte aan ons is dat, als we zouden gehoorzamen naar Zijn wil, we in alles een succesvol leven zouden leiden.

Geloof jij dat Jezus onze Here is?

Als we zeggen dat Jezus de Zoon van God is dan dienen we ons met Hem te identificeren. Ons heiligen zegt God want Ik ben heilig.

Van de week gaf de Here mij een mooie boodschap.

Hij zei ga en vertel mijn kinderen dat ze zich niet langer met Astrologie zaken bezig moeten houden. Het verstoort hun relatie met Mij zegt God.
Niemand kan je toekomst voorspellen dan alleen Ik.
Ik weet wie je bent en Ik weet je verleden, je heden en je toekomst.

Zelfs Jezus en de engelen weten niet wanneer het einde zal komen.

Wat wilt u weten?
Vraag het aan Mij. Wie in geest tot Mij naderen zal Ik in geest antwoorden. Vraag wat je weten wil en Ik zal je geven de verlangens van je hart. Maar zondig niet langer door deze bedrieglijke kwakzalvers te raadplegen.

Lev. 19:31
Gij zult u niet wenden tot de geesten van doden of tot waarzeggende geesten, gij zult hen niet zoeken, om u met hen te verontreinigen: Ik ben de Here, uw God.

Door u te verontreinigen kunt u niet doen wat God van u verlangt. U blokkeert daarmee uw succes en al uw zegeningen.

Velen bellen met astrolijnen en zijn zelfs verslaafd geraakt aan de bedrieglijke machten die tarotkaarten leggen. Bevuil uw geest niet met deze machten, heiligen.

We dienen ons leven uit te zoomen.

Vaak zoomen we in op zaken die er niet toe doen maar God zegt zoom eens uit en zie hoe een grotere wereld je ineens om je heen hebt.

Zie wat ik allemaal ter beschikking voor jouw succes heb klaargemaakt. God is in vreugde wanneer wij in vreugde zijn. God is blij wanneer wij daar succes hebben in ons leven.

God zegt; Laat ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat [ wat?] zij heersen.

God schiep de mens naar Zijn beeld en God zegende hen en God zeide weest vruchtbaar [ succesvol ] want Ik heb je Mijn autoriteit gegeven om te heersen op aarde en weest vruchtbaar en onderwerp de aarde.

Eph. 4
Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken, verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid, die in hen heerst, om de verharding van hun hart. Zij hebben zich immers in hun verdoving overgegeven aan de losbandigheid om gretig winst te slaan uit allerlei onreinheid. Maar u bent geheel anders: U hebt Christus leren kennen.

Wandel dan waardig in uw roeping, waarmede u geroepen bent, met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, en elkander in liefde te verdragen, en u te beijveren de Eenheid des Geestes te bewaren door de band des vredes [ door verzoening ]:

één lichaam en één Geest, gelijk u ook geroepen bent in de ene hoop uwer roeping, één Here, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in allen, Amen!

Share

Recent Sermons