Komt, laten wij opgaan
naar de berg des
Heren


Korte samenvatting over ons

Wij geloven dat God ons geroepen heeft om Zijn koninkrijk te betreden waarin we alles, dat een mens nodig heeft, zouden vinden. Jezus heeft ons uitgedaagd om een nieuw leven aan te nemen waarin we het eeuwige leven zouden erven. Hij begon bij zijn eerste prediking te zeggen, bekeert u, wat betekend dat we ons moesten omkeren van het pad waarop we wandelde om te kiezen voor Zijn Koninkrijk, zegt Hij verder, want het Koninkrijk der hemelen is aangekomen. Daarmee gaf Hij de nieuwe levensstijl aan die de mens moest aannemen. Leven in een eeuwig Koninkrijk. Dan. 2:44


Over Ons

De gemeente de Berg is een apostolisch kerkgenootschap met een absolute bijbel doctrine.

Ze beschouwd haar doctrine als het gezaghebbende Christendom.

Christus Jezus Stichter van Gemeente de Berg

Hij is het hoofd van de Gemeente, zijn lichaam. Hij is het begin van alles en ging ons als eerste voor in de opstanding uit de dood. In alles is Hij de eerste. Want God had besloten met zijn hele wezen in zijn Zoon te wonen. Door zijn Zoon heeft God een altijddurende vrede gesticht tussen Zichzelf en alles wat in de hemelen en op aarde is. Doordat Christus Zich aan het kruis heeft opgeofferd en zijn bloed heeft gegeven, is er verzoening met God. –  Col 1:18-20

Gemeente de Berg is niet verbonden aan andere christelijke organisaties of denominaties. Ze maakt geen deel uit van de katholieke kerk of welke andere denominatie dan ook. Haar doctrine omvat alles dat voorgeschreven is in de Bijbel met de nadruk op “heiliging, eenheid en verzoening”. Gemeente de Berg verdient internationaal vertrouwen door haar integriteit en haar reputatie als een christelijke organisatie die staat voor het behoud van het geloof van Jezus Christus.


Gods Visie

Gemeente de Berg behoort tot het christendom van Christus en streeft naar een universele gestalte als “de heiligen in eenheid van verzoening”.

Het is haar grootste taak om in elk kader binnen het christendom de Eenheid te bevorderen waarin zij haar positie als gezagdrager en beleidsmaker samen met hen die aangesloten zijn als vertegenwoordigers van de zelfde eenheid vrucht doet dragen.

God, Abba Vader, heeft ons uitverkoren vóór de grondlegging der wereld dat we heilig en zonder blaam onberispelijk zouden zijn. Net als Adam en Eva. Ze wandelde in vrede en in de avond koelte met God, Abba Vader. Ze hadden geen vrees nog schaamte. Ze konden zelfs het geluid van de Here horen die in de hof wandelde. God, Abba Vader had hen gezegd; wees vruchtbaar en wordt talrijk, vervult de aarde en onderwerp haar, heerst over de dieren die je namen zult geven. Wees heilig want IK ben heilig en onberispelijk want het moment dat je dat niet doet zul je voorzeker sterven.

Het is Gods visie om iedere christen in de wereld te bereiken op plaatsen waar de wens bestaat om de eenheid binnen het christendom te bevorderen, gesteund door de christelijke samenleving over de hele wereld. Gemeente de Berg, behoud haar principes volgens het boek van Korinthiërs, met een doctrine, gebouwd op het fundament van Jezus Christus en een identiteit binnen het christendom dat de heiliging en verzoening met God en een ieder in eenheid benadrukt.Wat is onze focus

Als gemeente zijn we gericht op het gezin welke de fundering is van het Christendom, de ouderen die een prominente plek innemen in onze gemeente en de jongeren welke de nieuwe generatie zijn van deze tijd. De persoonlijke geestelijke ontwikkeling van de mens als individu en als gezin vinden wij heel belangrijk en dragen daarom de zorg om hen die pastorale ondersteuning nodig hebben ook weer terug te brengen naar het evenwicht van mens en geloof.

HEILIGING

de heiliging van de mens met God
de heiliging van de mens als Priester
de heiliging van de mens in Geest en lichaam
de heiliging van de mens in de wereld
de heiliging van de mens in Gods Koninkrijk


EENHEID

de mens in eenheid met God, Abba Vader
de mens in eenheid met het gezin
de mens in eenheid met zichzelf
de mens in eenheid met elkaar
de mens in eenheid met het Koninkrijk van God


VERZOENING

de verzoening van de mens met God
de verzoening van de mens met hun doel
de verzoening van de mens met het Koninkrijk Gods
de verzoening van de mens met de wil van God
de verzoening van de mens met elkaar
Wat wij geloven

Wij geloven dat het gezin centraal staat binnen het koninkrijk als fundering en dat Jezus Christus centraal staat binnen het gezin als drager. Wij geloven in de volmaakte liefde van Jezus Christus die daar de bron van is en Zijn liefde zichtbaar maakt in onze gemeente. Wij geloven in de kracht van de Heilige Geest die door ons heen werkt ten opbouw van de gemeente. Wij geloven in een gemeente waarin alle leden dienstbaar zijn voor het koninkrijk van God. Wij geloven in de sociale groei en ontwikkeling van iedere individu en met name in dat van de kinderen. Daar besteden wij veel aandacht aan. Wij geloven dat we samen een krachtbron zijn voor de hulpbehoevenden binnen de gemeente. Wij geloven dat ‘ samen’  de geloofsovertuiging van Jezus is wat ons bij elkaar houd.


Pastor Vincent Gravenberch

Maar wat geloven wij nog meer?

  • In één God en Abba ‘Vader’ Almachtig, die hemelen en aarde maakte, en de zee en al wat daarin is;
  • en in één Christus Jezus, de Zoon van God, onze Heer;
  • die vlees geworden is uit de maagd tot ons behoud;
  • en in Zijn lijden onder Pontius Pilatus;
  • en in Zijn dood en wederopstanding;
  • en in Zijn lichamelijke vaart ten hemel;
  • en in Zijn wederkomst uit de hemel in de heerlijkheid van de Vader om alle dingen onder één Hoofd te vergaderen en over allen een rechtvaardig oordeel uit te spreken;
  • en in de werken van de Heilige Geest;
  • en dat Christus zal komen uit de hemel om alle vlees op te wekken, en de goddelozen en onrechtvaardigen te verwijzen naar het eeuwige vuur;
  • en om aan de rechtvaardigen en heiligen onsterfelijkheid en eeuwige heerlijkheid te geven.

God de Vader heeft Zijn Zoon Jezus Christus in de wereld gezonden om mensen te redden van hun verlorenheid. Hij wil hen door het geloof laten delen in het heil als vrucht van het werk van de Heilige Geest en wil op deze wijze dit tot hun bestemming brengen in een leven dat gericht is op Gods eer. Hiertoe vergadert Hij zich een gemeente van Eenheid die Hij ten eeuwige leven heeft verkoren.